o projekcie
dla przedsiębiorców
dla naukowców
kontakt

Imię
Nazwisko
Wykształcenie
Stopień naukowy
Stanowisko pracy

Dyscyplina naukowa
agronomia
archeologia
architektura i urbanistyka
astronomia
automatyka i robotyka
bibliologia
biochemia
biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
biofizyka
biologia
biologia medyczna
biotechnologia
budowa i eksploatacja maszyn
budownictwo
chemia
drzewnictwo
dyrygentura
ekologia
ekonomia
elektronika
elektrotechnika
energetyka
etnologia
farmakologia
filozofia
fizyka
geodezja i kartografia
geofizyka
geografia
geologia
górnictwo i geologia inżynierska
historia
historia sztuki
informatyka
instrumentalistyka
inżynieria chemiczna
inżynieria materiałowa
inżynieria rolnicza
inżynieria środowiska
językoznawstwo
kompozycja i teoria muzyki
konserwacja i restauracja dzieł sztuki
kształtowanie środowiska
kultura fizyczna
kulturoznawstwo
leśnictwo
literaturoznawstwo
matematyka
mechanika
medycyna
metalurgia
mikrobiologia
nauka o sztuce
nauka o administracji
nauki o polityce
nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
nauki o zarządzaniu
oceanologia
ogrodnictwo
pedagogika
prawo
prawo kanoniczne
psychologia
religioznawstwo
reżyseria dźwięku
rybactwo
rytmika i taniec
socjologia
stomatologia
sztuki piękne
sztuki projektowe
technologia chemiczna
technologia żywności i żywienia
telekomunikacja
towaroznawstwo
transport
nauki weterynaryjne
włókiennictwo
wokalistyka
zootechnika

Miejsce pracy
Forma zatrudnienia
Dane kontaktowe

Zaakceptuj poniższe warunki poprzez zaznaczenie odpowiedzi X oraz złóż podpis
(niezaznaczenie wszystkich odpowiedzi skutkuje odrzuceniem formalnym formularza zgłoszeniowego)
Oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z Regulaminem udziału naukowców w Projekcie pt.: "Transfer innowacji-wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorcami" i zaakceptowałem/am jego warunki.
Zostałem/am poinformowany/a, że wypełnienie niniejszego formularza nie gwarantuje udziału w projekcie, a ma jedynie charakter zgłoszenia. Ostateczny wybór pracowników naukowych nastąpi zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz zasadą efektywnego zarządzania finansami.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) dla potrzeb realizacji projektu "Transfer innowacji-wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorcami" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdziwych danych, potwierdzam zgodność podanych informacji ze stanem faktycznym.
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany, iż projekt pt.: "Transfer innowacji-wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorcami" jest współfinansowany ze środków unijnych z w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Akceptacja powyższych warunków jest obowiązkowa.